Tillstånd, sotning och besiktning

Ja, en anmälan skall göras till kommunen. Installationen får påbörjas först när du fått Startbesked av kommunen.

Ja. Först måste man dock ha tillstånd från bostadsrättsföreningen.En anmälan till kommunen måste också göras och godkännas som vid vilken annan eldstadsinstallation som helst. Speciella regler gäller för gasolhantering i lägenhet; se nedan under rubrik "Gasol och hantering".

Efter installation skall anläggningen besiktigas av sakkunnig. Avses naturgas skall även den som äger naturgasnätet utföra besiktning. 

Nej. En gaseldstad avger varken rök eller lukt då den endast avger vattenånga och koldioxid.

Nej,  då en gaseldstad inte avger rök eller lukt.  Avgaserna består av vattenånga och koldioxid.

Nej. Däremot omfattas den av den lagstadgade brandskyddsbesiktningen.

Installation

Ja. Alla gaseldstäder behöver evakuering via avgaskanaler. Koldioxiden måste ventileras ut.

Ja,med godkänd flexibel slang i skorstenskanalen. Skorstenens dimension och kondition avgör om det är möjligt för det enskilda fallet.

Alla enheter som kopplas till naturgasnätet kräver behörig installatör. Propan får man däremot själv installera om man besitter god kännedom om gas och koppling av gas.

DRU´s insatser har med några få undantag balanserat drag och tar då in sin förbränningsluft genom samma kanal som avgaserna leds ut varför man inte behöver någon separat utelufts-/tilluftskanal.
Om gaseldstaden kräver uteluft /tilluft kan denna ledning dras ut genom vägg altenativt genom ev förberedd tilluftskanal för exempelvis en vedkamin. 

 

Enklaste alternativet är med prisolledning, vilket är ett mjukt kopparrör inklätt i plast. Undvik  skarvar på ledningen. Ledning som är dold, får inte ha någon skarv. Ledning som dras genom vägg etc skall förses med skyddsrör.  Dimensionen beror på rörets längd och vilken eldstad som den kopplas till.
Vid nybyggnation, om placeringen av gaseldstaden är förutbestämd, kan man med fördel gjuta in gasledningen i plattan till huset. Prisolledningen skall då ligga i ett skyddsrör. Det får inte finnas någon skarv på ledningen.
Till befintlig byggnad kan man gräva ner ledningen. Den skall då ligga i ett skyddsrör. Finns det förberett uteluft för t.ex vedkamin kan gasledningen dras i denna. Skulle det förekomma böjar på denna förberedda kanal så finns även böjbara gasslangar att tillgå.
För enklare åtkomst av gaseldstadens styrutrustning vid service och underhåll,  används företrädesvis godkänd böjbar( inte gummislang) ledning den sista halvmetern.

Om eldstaden placeras mot yttervägg kan avgaskanlen dras uppåt för att sedan vinklas rakt ut genom ytterväggen. Öppningsbara fönter/dörrar samt takutsprång kan förhindra denna typ av dragning. Kanalen kan också ledas genom yttertaket och behöver endast vara 500mm ovan takbeklädnad. Fläktstyrda system finns för komplicerade dragningar där kanlerna kan ledas åt samtliga håll.

Modeller med Honywellstyrning kräver 230v. Modeller som styrs av Metrixsystem kräver batteri men kan också kopplas till elnätet via batterieliminator.

Ja. Båda styrmodellerna med Honywell respektive Metrix kan kopplas till husets styrsystem.Honeywell styrningen kan enkelt kompletteras med WiFi-enhet och styras med smartphones.

Nej, det går inte att tillföra fler vedträn.  Det är viktigt att vedträna placeras exakt som angivits i installationsanvisningarna för att få fram bästa flambild.

Underhåll och service

Gaseldstad i offentlig miljö behöver kontrolleras en gång per år av servicetekniker medan det i den privata bostaden räcker med översyn vart tredje år.

Gasol och hantering

Ett gasolskåp utomhus är det mest lämpliga förvaringsstället. De får placeras utomhus men risk för stöld av brandfarligt gods ökar. Alternativt kan en gasledning krävas ner i mark och dras till intilliggande garage eller förråd, vilket måste vara väl ventilerat. Källare och vind är inte tillåtna utrymmen för förvaring.

Tillåten mängd hemma för privat bruk inomhus är  maximalt  1st a´ 11kg. Utomhus tillåtts maximalt 2 st a' 11kg.  I en lägenhet är tillåten mängd  max 2 st a' 2kg. Finns öppen balkong tillåts 1 st a' 11kg.  För större mängder krävs tillstånd hos brandmyndigheten.

Nej. DRU´s eldstäder har inbyggd avstängning. Men om gaseldstaden inte skall användas under en tid, eller man reser bort bör alltid gasolflaskan stängas av.

Naturgas finns i fastigheter som är kopplade till naturgasnätet. Propan köper man i flaskor. Naturgas är en lätt gas som stiger. Propan är en tung gas som lägger sig på golvet.

Moderna gaseldstäder från DRU  har mycket hög säkerhet med dubbla senorer som säkert stänger av gasoltillförseln om lågorna plötsligt rubbas/förändras från normal flambild. Ett extremt exempel skulle kunna vara om glaset krossades. Med korrekt installation i kombination med rätt handhavande är risken försummbar att någon olycka skall inträffa.

Energi och ekonomi

Eldstaden kan vara öppen men blir känsligare för övriga ventilationssystem i huset samt att en öppen gaseldstad drar ut stora mängder redan uppvärmd luft ifrån utrymmet där den är installerad. Ett slutet systemet ger helt enkelt värme på ett mer ekonomiskt sätt
Från januari 2018 skall alla eldstäder - ved och gas - energideklareras.

En gaseldstad med slutet förbränningssystem är en mycket effektiv värmekälla. DRU´s enheter är  samtliga slutna med några få undantag. Hur mycket värme den avger beror på storlek och effekt på eldstaden. I nybyggda och välisolerade hus kan värmeavgivningen från en gaseldstad lättare  ge "behagligt" mycket värme än stora vedeldade enheter. Se mer under "Varför en gasbrasa"

Använder man propan (flaskgas) så är det ingen besparing ekonomiskt. Vid strömavbrott skulle den dock tillfälligt kunna utgöra en god värmekälla. Är fastigheten ansluten till naturgasnät kan det bli billigare. Det avgörande är då vilka avtal man har på naturgas resp el.